library_books

文献檢索結果

文献名 作者 版本/蔵地 子目
集部 總集類 課藝之屬 可儀堂一百二十名家制義 清俞長城輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刊類編歷舉三塲文選庚集八卷辛集□卷 元劉貞輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新編聖朝科舉詞格 元林莘甫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新編聖朝科舉詞格二卷 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 名家制義六十一種六十一卷 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刊博摭羣書文塲備用掄元經濟十卷 明方一桂輯明王甘棠補輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 舉業式程二卷 明趙繼本輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刊批釋舉業切要古今文則五卷 明歸有光輯並評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刻沈相國續選百家舉業奇珍四卷 明沈一貫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新鐫李卓吾評釋名文捷錄四卷 明袁宏道輯並評明李贄批點 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 魏仲雪增補李卓吾名文捷錄六卷 明李贄輯明魏浣初增補 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 歷朝翰墨選註十四卷目錄一卷 明屠隆輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新鐫十翰林評選註釋名家程墨論纂二卷 明許國輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新鐫十翰林評選註釋名家程墨策纂二卷論纂二卷 明李廷機、明焦竑等輯並評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 歷科廷試狀元策八卷總考一卷 明焦竑輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 歷科廷試狀元策十卷總考一卷 明焦竑輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 歷代古文舉業標準評林八卷 題明屠隆輯明顧起元評釋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 鋟顧太史續選諸子史漢國策舉業玄珠三卷 明顧起元輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 兩太史評選二三塲程墨分類註解學府祕寶不分卷精選二三塲程墨分類註釋學府祕寶不分卷 明周延儒輯明賀逢聖注(精選二三塲程墨分類註釋學府祕寶)清呂五青輯並注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刻古今名儒黼藻三塲百段文錦六卷 明方頤孫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刊陳太史評選舉業捷徑古文爭奇十二卷 明陳仁錫評明郭忠志輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刻翰林精選佳論塲屋範模六卷 明姚淶輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刊舉業明儒論宗八卷 明薛應旂輯並批點 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 舉業正式六卷 明□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 舉業正式一卷 明□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 舉業捷錄二卷 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 舉業淵源 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 舉業要言 清□□輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 續編球琳瀚海表學啓蒙三卷 明李儒烈輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 皇明館課□□卷 明陳經邦輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 增定國朝館課經世宏辭十五卷 明王錫爵、明沈一貫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 皇明館課經世宏辭續集十五卷 明王錫爵、明陸翀之輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 增定國朝館課經世宏辭八卷續集八卷 明王錫爵編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 經世宏辭十卷 明王錫爵、明沈一貫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新刊國朝歷科翰林文選經濟宏猷十六卷續一卷 明沈一貫輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 國朝名公經濟宏詞選十二卷 明汪以時輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 國朝名公經濟宏詞選十一卷 明郝世科輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 北畿賀文宗批點論學指南二卷 明賀文宗批點 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 北畿賀文宗批點策學指南四卷 明賀文宗批點 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新鐫翰林評選註釋二塲表學司南四卷 明李廷機等輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新鐫翰林評選註釋程策會要五卷 明李廷機輯注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 皇明歷科狀元全策十二卷 明吳中行輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 歷科廷試狀元策二卷首一卷 明焦竑輯明吳道南校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 狀元策十卷 明吳道南輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 程文選四卷續程文選一卷 明范應賓輯並評(續程文選)明張榜輯並評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 新鐫太史許先生精選助捷輝珍論鈔註釋評林六卷 明張以誠輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 鼎鍥青螺郭先生註釋小試論彀評林六卷 明郭子章輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 刻註釋論學臧耳三卷 明楊九經注釋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 皇明四書文選三集六卷 明田大年輯明李堯民評 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
集部 總集類 課藝之屬 皇明會元文選十一卷 明錢時俊、明錢文光輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊