library_books

文献檢索結果

文献名 作者 版本/蔵地 子目
經部 詩類 傳說之屬 毛詩先鄭義一卷 漢鄭衆撰清王仁俊輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩賈氏義一卷 漢賈逵撰清王仁俊輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩義問一卷 漢劉楨撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩馬氏注一卷 漢馬融撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩注一卷 漢馬融撰清黃奭輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩(存卷一至七) 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩(存卷三) 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩(存卷九鹿鳴以下) 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩(存卷九出車以下) 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩(存卷十) 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 敦煌古寫本毛詩校記一卷 羅振玉撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩二南殘一卷 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩卷八 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩詁訓傳卷十 漢毛亨傳漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 敦煌寫本毛詩詁訓傳三卷 漢毛亨撰漢鄭玄注 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 蜀石經殘字毛詩卷一至二 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 影北宋鈔本毛詩卷四至六 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩二十卷附考證 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋唐陸德明音義 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩傳箋二十卷附詩譜一卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩詁訓傳二十卷 漢毛萇撰漢鄭玄箋唐陸德明音義 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 監本纂圖重言重意互注點校毛詩二十卷圖譜一卷 漢毛萇傳漢鄭玄箋唐陸德明音義 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 詩經二十卷詩譜一卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋唐陸德明音義明葛鼒校明金蟠訂 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩詁訓傳二十卷詩譜一卷毛詩音義三卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋唐陸德明音義 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩故訓傳三十卷毛詩譜一卷毛詩音義三卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋唐陸德明音義清周孝垓校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩故訓傳三十卷鄭氏詩譜一卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩故訓傳三十卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩詁訓傳七卷詩譜一卷音釋一卷 漢毛亨傳漢毛萇撰漢鄭玄箋明馬應龍、明孫開校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩王氏注四卷 三國魏王肅撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩注一卷 三國魏王肅撰清黃爽輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩問難一卷 三國魏王肅撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩義駁一卷 三國魏王肅撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩奏事一卷 三國魏王肅撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩駁一卷 三國魏王基撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩申鄭義一卷 三國魏王基撰清黃奭輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩答雜間一卷 三國吴韋昭三國吴朱育等撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩答雜間一卷 三國吴韋昭三國吴朱育等撰清王謨輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩草木鳥獸蟲魚疏二卷 三國吴陸璣撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 草木鳥獸蟲魚疏(草木蟲魚疏)二卷 三國吴陸璣撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 草木疏校正二卷 三國吴陸璣撰清趙佑校正清丁杰履校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩草木鳥獸蟲魚疏校正二卷 清趙佑撰劉世珩校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩草木鳥獸蟲魚疏二卷 三國吴陸璣撰清丁晏校正 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩鳥獸蟲魚疏一卷 三國吴陸璣撰清陳昌年校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩草木疏一卷 三國吴陸璣撰清陳昌年校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩草木鳥獸蟲魚疏二卷 三國吴陸機撰羅振玉校 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩異同評三卷 晉孫毓撰清馬岡翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩異同評一卷 晉孫毓撰清王謨輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩異同評一卷 晉孫毓撰清黃奭輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 難孫氏毛詩評一卷 晉陳統撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩舒氏義疏一卷 題□舒璦撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
經部 詩類 傳說之屬 毛詩周氏注一卷 南朝宋周續之撰清馬國翰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊