library_books

文献檢索結果

文献名 作者 版本/蔵地 子目
叢部 雜纂類 清代前期之屬 冶遊編五種 清□□編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 碧溪叢書八種 清□□編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 喬氏叢刻五種 清□□編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 尚友叢書七種 清夏洪基編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 函宇通二種 清熊志學編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 槐下新編雅說集十九種 清魏裔介編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 學海類編四百三十種 清曹溶編清陶越增訂 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 小長蘆叢錄十六種 清朱彝尊編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 檀几叢書五十種二集五十種餘集四十七種附政十種 清王啅、張潮編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 檀几叢書錄要七種 清何思鈞輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 繡谷雜鈔七種 清吳焯編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 三教經三種 清夏惟修編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 昭代叢書甲集五十種乙集五十種丙集五十種 清張潮編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 昭代叢書新編五十種續編五十種廣編五十種埤編五十種別編五十種 清楊復吉編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 昭代叢書合刻十集五百六十種附一種 清張潮、張漸編清楊復吉、沈懋悳續編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 藝芳閣藝海奇鈔十四種 清楊復吉編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 楝亭藏書十二種 清曹寅編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 賴古堂藏書甲集十種 清周亮工、周在都編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 閭丘辯囿十種 清顧嗣立編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 寧都曾氏叢鈔三種 清曾洲編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 東林史料叢鈔十一種(存十種) 清姜宸英編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 說鈴前集三十三種後集十九種續集七種 清吳震方編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 說鈴前集三十七種後集十六種 清吳震方編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 說鈴續集七種 清吳震方編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 正誼堂叢書五十五種(存四十八種) 清張伯行編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 正誼堂全書六十三種續刻五種 清張伯行編清楊浚重編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 顔李叢書十三種 清顔元、李塨撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 硯北偶鈔十二種 清姚培謙、張景星編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 欽定古香齋袖珍(古香齋鑒賞袖珍叢書)十種 清高宗弘曆編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 高安朱文端公校輯藏書(朱文端公藏書)十三種 清朱軾撰輯 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 雅雨堂叢書(雅雨堂藏書)十三種 清盧見曾編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 說部新書三十二種 清許焞編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 奇晉齋叢書十六種 清陸烜編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 御製律曆淵源三種 清允祿等撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 文淵閣四庫全書三千四百六十一種 清永瑢、紀昀等纂修 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 文溯閣四庫全書三千五百九十種 清永瑢、紀昀等纂修 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 文津閣四庫全書三千五百三種 清永瑢、紀昀等纂修 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 文瀾閣四庫全書三千四百五十種 清永瑢、紀昀等纂修 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 摛藻堂四庫全書薈要四百六十八種 清于敏中等纂修 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 四庫全書珍本初集三百三十二種 中央圖書館籌備處編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 影印四庫全書四種 中央圖書館籌備處選 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 武英殿聚珍版書(武英殿聚珍版叢書)一百三十八種 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 勵志齋叢書八種 清陸錫熊、紀昀等編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 鏡烟堂十種 清紀昀撰 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 硯雲甲編八種乙編八種 清金忠淳編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 鄭氏注韓居七種 清鄭杰編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 琅函小品十種 題清中隱堂主人編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 述記(三代兩漢遺書、任氏述記)三十四種 清任兆麟編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 述記(三代兩漢遺書、任氏述記)五十二種續十二種 清任兆麟編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊
叢部 雜纂類 清代前期之屬 微波榭叢書十一種 清孔繼涵編 版本/版本/藏地和子目是付費信息。
會員註冊